ELAN Zuidoost Friesland

Waterconservering in Haule en in Oldetrijne

Maandag 21 december 2020

Waterconservering in Haule en in Oldetrijne

Met een warmer wordend klimaat is het belangrijk om water vast te houden tegen de droogte. In 2020 zijn twee projecten waterconservering op hogere zandgronden afgerond, één in Haule en één in Oldetrijne. De maatregelen die genomen zijn, zijn afgestemd op de lokale situatie waar water (te) snel wegzakt en/of wordt afgevoerd.

Nijeberkoop en Ter Idzard
De aanleg van peil-gestuurde drainage en/of stuwen en/of aanpassingen van slootbodems moet ervoor zorgen dat het grondwater op een gunstig niveau blijft om zo de gewasgroei te kunnen behouden. De beste periode om te starten is in het najaar, aangezien er dan meer regen valt en dit in het voorjaar richting zomer "behouden kan blijven". De volgende twee projecten zijn al gestart, in Nijeberkoop en in Ter Idzard.  Na een degelijke voorbereiding door deskundigen van Adviesburo Aequator,  Wetterskip Fryslân en de Provincie wordt het plan met de deelnemer besproken. Als alle partijen akkoord zijn, kan met de uitvoering worden begonnen. 

Vier deelnemers
Ook bij het vervolg van dit project, hebben we de nodige beperkingen door het Coronavirus ervaren. Gelukkig zijn we al gestart met de tweede ronde. Er zijn nu vier bedrijven bezocht, waarbij door middel van een veldinventarisatie de huidige situatie in kaart gebracht is. Zodra de omstandigheden het toelaten, zullen ook deze plannen verder beoordeeld en afgestemd worden. Voor de tweede ronde is de belangstelling driemaal zo groot als voor de eerste.