ELAN Zuidoost Friesland
Verschillende amfibieën geteld in Zuidoost-Friesland

Verschillende amfibieën geteld in Zuidoost-Friesland

Woensdag 9 oktober 2019

Verschillende amfibieën geteld in Zuidoost-Friesland

Er zijn in 2019 verschillende belangrijke soorten geteld zoals de bittervoorn, de heikikker, de poelkikker, de grote modderkruiper en de kleine modderkruiper. In het voorjaar heeft RAVON in de beheersgebieden van ELAN-deelnemers gezocht naar vissen en amfibieën.  

Vrijwilligers en medewerkers van RAVON hebben in de periode maart,  april,  mei en juni en september 348 metingen gedaan. De tellingen worden gedaan op een aantal sloten over een afstand van ongeveer 20-25 meter. 

Soorten in 2019

De diersoorten die geteld zijn, zijn: baars,  bastaardkikker,  bittervoorn,  blankvoorn,  boomkikker,  bruine kikker,  heikikker,  gewone pad,  groene kikker,  grote modderkruiper,  kleine modderkruiper,  kleine watersalamander,  kolblei, marmergrondel,  poelkikker,  pos,  rietvoorn,  snoek, tiendoornige stekerbaars, zeelt en zonnebaars. 

Een aantal soorten komen in grote getalen voor zoals de bruine kikker,  de groene kikker, de kleine watersalamander en de tiendoornige stekelbaars. De doelsoorten voor het agrarisch natuurbeheer zoals de bittervoorn,  de heikikker,  de poelkikker, de grote modderkruiper en de kleine modderkruiper zijn ook gesignaleerd maar slechts in kleine aantallen. 

Monitoring door RAVON

RAVON uit Nijmegen is een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. De organisatie doet op landelijk niveau aan advies, onderzoek en natuurbescherming. Er vindt twee keer per jaar monitoring plaats, hoofdzakelijk voor een ecologisch adviesbureau (Regelink) dat hiervoor is ingehuurd. De data worden aan het eind van het jaar met behulp van statistische analyse aan elkaar te correleren. Om zo verbanden te leggen tussen het uitgevoerde beheer, aanwezige biotopen en aanwezigheid en dichtheden van bepaalde soorten.

Wat valt op in 2019?

Wat in het algemeen opvalt is dat er een groot verschil is in kwaliteit van de sloten, deels gebaseerd op waterkwaliteit (vooral door de vermesting van het water). Een deel is zeer monotoon als we kijken naar de aanwezige vegetatie, soms gedomineerd door kroos of algen. Dit is ongunstig. Soms zijn er ook sloten aangetroffen met een rijke vegetatie en veel diversiteit. In dit soort sloten wordt ook meer gevangen en het zijn met name deze sloten die zich zeer goed lenen voor het afsluiten van beheerspakketten.

De kamsalamander is de soort die de meeste aandacht nodig heeft. Dan gaat het met name om realisatie van nieuwe voortplantingswateren en bijbehorende landbiotoop, in de buurt van het bekende verspreidingsgebied, met als doel om grotere en robuustere populaties te realiseren.

Meedoen met het tellen

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Bij interesse om tweemaal in het jaar met schepnet en waadpak poelen en sloten te monitoren kun je je aanmelden op de website van RAVON.