ELAN Zuidoost Friesland

Twijfel bij de verschraling van beekdallandschap: Landbouw Advies Pool gevraagd

Donderdag 2 maart 2023

Twijfel bij de verschraling van beekdallandschap: Landbouw Advies Pool gevraagd

ELAN-deelnemers met grasland in het beekdal van het Koningsdiep twijfelen of de verschraling van de weilanden helpt bij de terugkeur van specifieke boerenlandplantjes. De boeren hebben een beheerpakket 'Vlakdekkend botanisch waardevol grasland'' in het leefgebied 'Dooradering' en voor de 'categorie Water' waarbij het hele land niet bemest wordt en waar na het maaien het maaisel wordt afgevoerd. Bloemen en planten als klaversoorten, boterbloemen, zuringen, smalle weegbree en de dotterbloem houden hier van. Toch loopt het aantal terug.

Advies
ELAN heeft via de landbouwadviespool van Living Lab Fryslân Nico Minnema ingeschakeld. Hij is specialist op het gebied van ecologie, natuurontwikkeling en kringlooplandbouw. Twee van onze gebiedscoördinatoren hebben samen met hem de eerste deelnemers bezocht. Ter plaatste is de problematiek besproken en zijn de percelen en het gras bekeken.

Meer planten op het land geeft meer voordelen
De gewenste plantjes zijn een indicator voor een gezonde biotoop. De groeihoogten van de flora verschilt gedurende het groeiseizoem zodat het interessant wordt voor schuilende weidevogels. Ook zorgt de rijkheid aan planten dat de wortels  mineralen opnemen, hierdoor spoelen deze niet uit naar het nabijgelegen riviertje waardoor het water schoner wordt. Ook wordt de grazode stabieler wat helpt bij het maaien.

Nieuw advies en nieuwe monitoring
Op basis van zijn bevindingen zal Nico Minnema een advies uitbrengen, waarbij wellicht het uitrijden van ruige mest bij kan dragen aan een oplossing. In mei 2023 vindt opnieuw een veldbezoek plaats om te beoordelen of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. 

NB: Een aantal van onze deelnemers heeft vlakdekkend botanisch beheer op percelen die voor het ANLb onder de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) vielen. En er zijn ook nog enkele percelen die door een ecologische beoordeling van een deskundige in aanmerking kwamen voor vlakdekkend beheer.  In de huidige periode is het niet mogelijk om dit pakket af te sluiten.