ELAN Zuidoost Friesland

Start weidevogelseizoen gebied De Ontginning

Woensdag 19 april 2023

Start weidevogelseizoen gebied De Ontginning

Het erg natte voorjaar en de kou heeft als voordeel voor de weidevogels dat de grasgroei wat traag op gang is gekomen. Het grasland is daardoor goed begaanbaar voor de vogels. Dat geldt ook voor weidevogelgebied de Ontginning, ten Noorden van Wolvega. Ook de plasdrassen op kruidenrijke percelen geven hier een enorme boost voor de weidevogels. Helaas was het op sommige percelen te nat om de ruige stalmest nog voor 1 april erop te krijgen. De ruige mest zorgt normaal gesproken voor extra nestmateriaal en voeding voor bodem en de vogels. Vooral de kievit profiteert hier duidelijk van.

Aantal vogels vergelijkbaar met voorgaande jaren
Als we dan kijken naar de aantallen is dit redelijk stabiel vergeleken met vorige jaren. De kievit en de tureluur doen het goed met respectievelijk 200 broedparen 50 broedparen. De grutto heeft het steeds lastiger in dit gebied. Dit zijn nu nog ongeveer 10 paartjes. Ook de scholekster heeft moeite maar stabiliseert de laatste jaren met 20 broedparen in het gebied. De gele kwikstaarten doen het hier juist heel goed en ook de veldleeuwerik en graspiepers komen steeds meer voor. De wulp heeft het gebied ook gevonden met 5 broedparen en zelfs kwartels broeden hier.

Predatie
De predatie heeft helaas grote invloed op de resultaten. Ondanks het beheer op de vos en ontheffing voor het afvangen van de steenmarter blijft het lastig. De druk van predatoren van buitenaf is erg groot en nieuwe inloop hiervan wordt regelmatig waargenomen. Dan hebben we het voornamelijk over de vos en de steenmarter, maar ook de vele huis/boerderij/verwilderde katten zorgen voor problemen. De vos en de steenmarter vooral in de laatste fase van het broedsel. Dit komt doordat de kuikens in de eieren ongeveer de laatste 5 dagen voor uitkomst beginnen te piepen in de eieren. De katten slaan vooral toe als er kuikens zijn. Ook roofvogels zoals kiekendief en buizerd pakken veel kuikens en als de eerste snee eraf is stikt het van de ooievaars en reigers die ook de kuikens pakken. De marterhond (wasbeerhond) zorgt voor steeds meer problemen. We zien helaas de predatie in deze periode ieder jaar weer oplopen, dit tot grote frustratie van de nazorgers, boeren en jagers.

Afstemming beheer belangrijk
Bijzonder is dat de eerste reekalfjes er ook al zijn, wat best vroeg is. Houdt hier dan ook rekening mee met het maaien. Door goed overleg tussen de nazorgers, boeren, jagers en ELAN kan het beheer indien nodig aangepast worden tijdens het broedseizoen. Met elkaar zetten wij ons in om het leefgebied voor de weidevogels te verbeteren om zo een mooie populatie weidevogels te behouden en hopelijk te verbeteren. 

Tekst en foto Jeroen Hofstee
Nazorgcoördinator Vogelwacht Wolvega en Omgeving