ELAN Zuidoost Friesland

RAVON-medewerkers doen watermonsters in Zuidoost

Zondag 26 september 2021

RAVON-medewerkers doen watermonsters in Zuidoost

In opdracht van RAVON (de landelijke kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen) wordt momenteel monitoring uitgevoerd op enkele sloten in Zuidoost-Friesland. Medewerkers nemen watermonsters (eDNA) bij ELAN-deelnemers en gaan met schepnet waterfauna bekijken. Uit de watermonsters wordt DNA van waterdieren gehaald, zodat er  aangetoond welke dieren er in de sloten leven.

Effect Agrarisch Natuurbeheer
Doel van deze monitoring is om het effect van het ecologisch slootschonen op  de biodiversiteit in de sloten aan te tonen. Om een vergelijking te maken worden ook sloten zonder beheercontract gemonitord.

Leven in de 'Natte dooradering'

Het netwerk van verbonden sloten, beken, kreken, poelen, moerasjes, rietlandjes en plasdras gebiedjes wordt in het agrarisch natuurbeheer ‘Natte dooradering’ genoemd. Het (gras)land naast dit water is vaak vochtig tot nat, met een hoge grondwaterstand. Zodat het leefgebied ideaal is voor een kruidenrijk en niet te dicht gewas.