ELAN Zuidoost Friesland

Provincie vraagt bewijs herplantplicht

Woensdag 21 juni 2023

Provincie vraagt bewijs herplantplicht

In de tweede helft van juni verstuurt de Provincie Friesland brieven naar deelnemers van ELAN, voor wie in 2018 een kapmelding is gedaan voor één of meerdere landschapselementen / houtopstanden. Deze kapmelding is gedaan, omdat de deelnemers met ELAN hadden afgesproken om in 2019 een eindkap of dunning uit te voeren. Een gekapte houtopstand moet binnen drie jaar worden herplant. Onder herplant wordt verstaan natuurlijke hergroei en/of aangeplante bomen/struiken.

Voor de deelnemers die in 2019 hebben gekapt, is de herplanttermijn van drie jaar inmiddels verstreken. Daarom is de Provincie benieuwd hoe de gekapte houtopstand(en) er bij staan; Is er al herplant? Is de herplant goed aangeslagen? Of misschien is de kap helemaal niet uitgevoerd?

In de brief die wordt verstuurd vraagt de Provincie de eigenaren van de betreffende houtopstand(en) om met behulp van foto’s en een ingevulde vragenlijst aan te tonen of aan de herplantplicht is voldaan. Op basis van de aangeleverde foto’s en informatie beoordeelt de Provincie of er eventueel nog een veldbezoek nodig is.

Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met Sander Zonderland, tel 0512-726183 of per email: sander@elan-zofriesland.nl