ELAN Zuidoost Friesland

Project Optimalisatie kruidenrijk grasland

Woensdag 24 mei 2023

Project Optimalisatie kruidenrijk grasland

Vorig jaar september is bij een ELAN-deelnemer in Nijelamer gestart met de aanleg van een demoveld in het kader van het project 'Optimalisatie Kruidenrijk Grasland'. Deze week ging projectleider Anne Jansma van Hogeschool Van Hall, samen met gebiedscoördinator Hanneke van Daatselaar bekijken hoe het perceel ervoor staat. 

Doel van het project
We weten allemaal dat kruidenrijk grasland van groot belang is voor weidevogels en hun kuikens. Daarbij kan het ook een meerwaarde hebben voor de grondgebruiker. In de praktijk blijkt er een grote variatie te zijn in de kwaliteit van kruidenrijk grasland en ook de mate van kruidenrijkdom wisselt sterk. Hogeschool Van Hall is samen met het Louis Bolk Instituut en de Friese collectieven het project ‘Optimalisatie kruidenrijk grasland’ gestart. Doel van het project is om inzicht te krijgen in de succesfactoren voor kruidenrijk grasland.

2 stroken bewerkt
In Nijelamer is ervoor gekozen om in een perceel grasland een strook van 12 meter breed te frezen en in te zaaien. Een andere strook van 12 meter breed is doorgezaaid. Er  is duidelijk verschil zichtbaar tussen beide uitvoeringen. 

In beide stroken waren diverse kruiden aanwezig. Echter, de strook die gefreesd was had een meer open structuur (wat gunstig is voor weidevogels) en daar was het aandeel van kruiden ten opzichte van grassen veel groter. Kruiden die hier te vinden waren zijn o.a: hoornbloem, kleine klaver, beemdlangbloem, hondsdraf, vogelwikke, zachte ooievaarsbek en nog vele anderen. Ook in de strook die alleen was doorgezaaid waren er wel kruiden aanwezig, maar in een veel mindere mate. Hier hadden vooral witbol en zachte dravik de overhand, dit zorgt voor een heel dicht en compact gewas, wat moeilijk doorgaanbaar is voor (weide)vogels. 

Het zou goed zijn om dit perceel eerder te maaien, zodat de aanwezige kruiden beter de kans krijgen om zich goed te ontwikkelen. Hierover wordt overleg gevoerd met de vogelwacht en grondeigenaar. 

Vervolg
De komende tijd blijven we de ontwikkeling van het kruidenrijke grasland volgen. De bedoeling is dat er in 2024 of 2025 een demo wordt georganiseerd.