ELAN Zuidoost Friesland

Mestplaatsingsruimte in relatie tot ANLb

Maandag 17 april 2023

Mestplaatsingsruimte in relatie tot ANLb

Door alle nieuwe regelgeving bleek er bij deelnemers aan ANLb onduidelijkheid te bestaan over mestplaatsingsruimte als je agrarisch natuurbeheer afsluit op percelen. 

In de afgelopen periode gold er een informele afspraak dat boeren geen mestplaatsingsruimte kwijtraken voor percelen die onder ANLb-beheer vallen. Onlangs hebben LNV/RVO bevestigd dat deze afspraak in stand wordt gehouden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je voor een perceel kruidenrijk grasland waarvoor een ANLb-pakket is afgesloten, met als beheereis ‘niet bemesten’, wél gewoon de volledige stikstofgebruiksnorm van het gras mag meerekenen voor je mestplaatsingsruimte. Voor kruidenrijke akkers wordt dan gerekend met de stikstofgebruiksnorm van ‘overige niet-vlinderbloemigen’. Maar let op, want:

  • als je ANLb-percelen opgeeft als niet-productief areaal in het kader van GLMC8 dan vervalt de mestplaatsingsruimte vanwege de overlap met GLMC8;
  • als je een ANLb-perceel opgeeft in de eco-regeling voor eco-activiteit ‘bufferstrook met kruiden’ of ‘groene braak’ dan vervalt de mestplaatsingsruimte ook.

Voor het volledige bericht leest u hier verder.