ELAN Zuidoost Friesland

Meer water vasthouden in zandgebieden Zuidoost-Friesland

Dinsdag 20 juni 2023

Meer water vasthouden in zandgebieden Zuidoost-Friesland

Op donderdagmiddag 29 juni worden bij ELAN in Beetsterzwaag de resultaten gepresenteerd van het onderzoek “Klimaatrobuust waterbeheer zandgronden Oost Fryslân”. Daarin wordt gekeken naar de effectiviteit van maatregelen om meer (grond)water te infiltreren, om zo droogteschade te beperken.

Het is al lang droog. Verwacht wordt dat door klimaatverandering de kans op droogteschade bij gras en andere gewassen zal toenemen. Er bestaan verschillende methoden en strategieën om hierop in te spelen. Met hydrologische maatregelen, zoals bijv. peilgestuurde drainage, of het vasthouden van water met stuwtjes, kan droogteschade worden beperkt. Maar hoe effectief zijn deze maatregelen?

In het onderzoek “Klimaatrobuust waterbeheer zandgronden Oost Fryslân” wordt de effectiviteit van de maatregelen onderzocht, met veldproeven en met modelberekeningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van WUR  en Van Hall Larenstein, in nauwe samenwerking met ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en Antea Group.

Op donderdagmiddag 29 juni om 14.00 uur presenteren we de resultaten. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, om de resultaten te bespreken en om in gesprek te gaan over hoe de inzichten het beste kunnen worden gebruikt in de praktijk.

Datum: donderdag 29 juni
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Locatie: kantoor ELAN, Commissieweg 15 in Beetsterzwaag

Aanmelden kan door uiterlijk 26 juni een mail te sturen naar: jetty@elan-zofriesland.nl