ELAN Zuidoost Friesland
Kees van de Lageweg: ons landschap vraagt om agrarisch natuurbeheer

Kees van de Lageweg: ons landschap vraagt om agrarisch natuurbeheer

Maandag 12 april 2021

Kees van de Lageweg: ons landschap vraagt om agrarisch natuurbeheer

Weer ligt er een jaar achter ons waarin veel is gebeurd. Alles stond zowat in teken van het Covid-19 virus. Maar er was ook veel discussie over onderwerpen zoals stikstof, of het klimaat. Maar nooit stond het agrarisch natuurbeheer ter discussie.  En dat is een verdienste van ons allemaal samen.  Samenwerken, vertrouwen en meebewegen met de seizoenen. Of misschien wel gewoon: boeren verstand.

Afgelopen jaar hebben we als ELAN niet alleen nieuwe deelnemers mogen verwelkomen, we hebben ook ecologische resultaten geboekt. En hebben we ons als collectief open gesteld voor zowel agrariers als niet-agrariërs. ELAN werd opnieuw professioneler dankzij een goede samenwerking met vrijwilligers en kennisorganisaties die het landschap van Zuidoost-Friesland onderzochten. Mensen die doelsoorten telden en pilots opzetten. En we werkten verder aan een lerend beheren. We doen ons best, maar soms kunnen dingen toch ook anders of beter.

Het zelfkritische beheer van boomwallen en singels maar ook het steenmarterproject in een van onze weidevogelgebieden, laten zien dat het collectief voor agrarisch natuurbeheer realistisch is. Goed is, voor wat de natuur vraagt aan ons als ELAN-deelnemers.

Zo verzetten we in 2020 onder andere de bakens door met het project Zaaien in Zuidoost een burgerinitiatief op te zetten. Met dank aan boerderijwinkels in onze regio konden we 1000 zakjes zaaizaad verdelen. Waar boeren al langer op grote schaal bloemenranden zaaiden, hielpen bewoners van de regio op deze manier ook mee. We hadden een goed resultaat met twee getelde patrijzen in onze regio in het jaar dat we startten met leefgebied ‘Open akker’. Het is een mooi begin, en er komt uitbreiding. Met dank aan de deelnemers aan dit ANLb-pakket. Maar ook aan de vrijwilligers en werknemers die dagelijks het gezicht zijn van de ELAN-werkzaamheden. En door samenwerking met de provincie.

In 2020 is ELAN gegroeid, niet alleen door opnieuw twaalf maanden agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland en weer meer beheer onder contract, maar ook in het besef dat de aanpak van de agrarische collectieven toekomstbestendig is.

Alhoewel de weidevogelcijfers op provinciale schaal in 2020 weinig hoopgevend waren, hebben we in ons werkgebied te maken gehad met ‘plusjes’. Niet alleen het beheer deed er toe, ook de vaak gemotiveerde leden van de lokale vogelwachten. Zij verdienden een compliment. Zo is agrarisch natuurbeheer op z’n sterkst: samenwerking tussen verschillende partijen, verbinding op het agrarisch natuurbeheer en toewijding in het werk.

Vorig jaar verwelkomend het bestuur een nieuw bestuurslid: Goaitske Iepema. Welkom Goaitske!