ELAN Zuidoost Friesland

Herinnering herplant gekapte houtopstand

Maandag 7 november 2022

Herinnering herplant gekapte houtopstand

Op 31 oktober jl. is door de Provincie Friesland een brief verstuurd naar een aantal deelnemers Droge Dooradering van ELAN. Hierover is wat verwarring ontstaan. Daarom willen wij graag uitleggen waarom de brief is verstuurd en wat er van de deelnemers wordt verwacht. 

De brief heeft als onderwerp: Herinnering herplant gekapte houtopstand. In deze brief wordt gerefereerd aan één of meerdere houtopstanden, waarvoor in 2017 door ELAN een kapmelding is gedaan bij de provincie. Een kapmelding is in de meeste gevallen verplicht, voorafgaand aan het uitvoeren van een eindkap.
Na deze kapmelding heeft de eigenaar een ontvangstbevestiging van deze kapmelding ontvangen. Hierin staat dat ELAN een kapmelding heeft gedaan voor een houtopstand, het kadastrale nummer van het betreffende perceel en dat de eigenaar een jaar de tijd heeft om de kap uit te voeren.
Als laatste wordt aangegeven dat men vanuit de Wet Natuurbescherming verplicht is om de gekapte houtopstand(en) binnen 3 jaar te herplanten.
 
Herplanten kan op meerder manieren;
-Letterlijk inplanten van inheemse soorten
-Natuurlijke verjonging
 
Dit laatste betekent dat de gezaagde stobben weer uitlopen en dat er nieuwe bomen en struiken beginnen te groeien. Dat is ook herplant.
 
In de brief wordt gevraagd of de deelnemer een aantal foto’s naar de provincie kan opsturen, waaruit blijkt dat de herplant (óf natuurlijke verjonging) heeft plaatsgevonden. Oftewel, of de houtopstand weer “uitloopt”.
Daarnaast worden een aantal vragen gesteld. Via een linkje of QR-code in de brief kunnen deze vragen worden beantwoord. Mocht de herplant door omstandigheden (bijvoorbeeld droogte of vraatschade) niet zijn gelukt, dan kan men dit ook aangegeven bij de provincie.
Deze “actie” is ook deels bedoeld als proef. Als blijkt dat met behulp van het aanleveren van foto’s en het beantwoorden van vragen kan worden aangetoond dat de houtopstand voldoende is uitgelopen, of letterlijk is ingeplant, dan hoeft er geen toezichthouder meer langs te komen.
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de brief, dan kun u contact opnemen met de provincie, of met Sander Zonderland van ELAN.