ELAN Zuidoost Friesland

Help mee het leefgebied uit te breiden voor grote modderkruiper en paling

Donderdag 16 december 2021

Help mee het leefgebied uit te breiden voor grote modderkruiper en paling

Door sloten met elkaar te verbinden en duikers goed passeerbaar te maken kan het leefgebied voor in het water levende dieren aanzienlijk vergroot en verbeterd worden. In de huidige situatie is de leefsituatie niet altijd optimaal. Duikers zijn bijvoorbeeld dichtgegroeid of hebben een te kleine diameter, waardoor vissen zich moeilijk van het ene leefgebied naar het andere leefgebied kunnen verplaatsen.

Binnen het project Herstel Agrarisch cultuurlandschap Fryslân van Landschapsbeheer Friesland, samen met de Friese collectieven, is er budget beschikbaar om duikers te vervangen of aan te leggen om zo een goed verbonden leefgebied te creëren, voor soorten als de paling, grote modderkruiper, driedoornige stekelbaars en bittervoorn

Hoe gaat het in zijn werk?
Heeft u sloten waarvan u duikers wilt vervangen? Dan komt iemand van ELAN de situatie bekijken en advies geven over de locaties. Het materiaal (duiker en evt. palen) worden vanuit het project geleverd, evenals een tekening en instructies voor de aanleg. U voert de werkzaamheden zelf uit. Hiervoor krijgt u een eenmalige vergoeding. De duiker dient 10 jaar in stand gehouden te worden. Wanneer er meerder duikers aangelegd moeten worden om de situatie te optimaliseren worden deze in clusters van max. 8 stuks aangelegd.

Projectvoorwaarden

  • Uw sloot dient te liggen binnen het leefgebied ‘natte dooradering’ of ‘open akker’, zie kaart
  • De betreffende sloot mag niet zijn aangewezen als hoofdwatergang op de KRW opgavekaart 2018 (dit wordt door ELAN gecontroleerd)
  • Het gaat om de aanleg van nieuwe duikers met een diameter tussen de 50 en 70 cm,
  • Of vervanging van bestaande kleine duikers
  • Tenminste 2/3 deel van de duiker ligt onder de waterspiegel (uitgaande van het ter plaatse geldende winterpeil van Wetterskip Fryslân)
     

Wilt u zich aanmelden of meer informatie over dit project. Neem dan contact op met Hanneke van Daatselaar van ELAN hanneke@elan-zofriesland.nl Aanmelden kan tot en met 31 januari 2022. Vermeld hierbij om hoeveel duikers het gaat en stuur een kaartje mee met daarop aangegeven de ligging van de duikers.