ELAN Zuidoost Friesland

Friese boeren kunnen verder met agrarisch natuurbeheer

Dinsdag 18 oktober 2022

Friese boeren kunnen verder met agrarisch natuurbeheer

Lang was onduidelijk of het (belangrijke!) werk van de ELAN-deelnemers door kon gaan. Afgelopen maand is bekend geworden dat Europa en de provincie Fryslân vanaf 1 januari 2023 opnieuw het agrarisch natuurbeheer ondersteunen. Boeren, stichtingen, particulieren en anderen in de regio beheren soms kwetsbare natuur volgens beheersregels. Het landschap en de natuur hebben hier profijt van.

Nationaal Strategisch Plan
Er is afgesproken dat de landbouw de natuur, het landschap, de biodiversiteit, het klimaat en het milieu moet ondersteunen. Hoe dat gebeurt is vastgelegd in een Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Om de landbouw verder ondersteunend te maken aan de nieuwe doelen zijn er eisen gesteld. Deze worden binnen het Nationaal Strategisch Plan 'conditionaliteiten' genoemd. De conditionaliteiten bestaan uit normen, die noemen we ook wel Goede landouw- en milieuconditie (GLMC), en eisen.

De conditionaliteiten op een rij

 • Oppervlakte blijvend grasland gelijk houden (GLMC 1)
 • Veenweiden en wetlands beschermen (GLMC 2)
 • Stoppels niet verbranden (GLMC 3)
 • Bufferstroken langs waterlopen (GLMC 4)
 • Erosie tegengaan (GLMC 5)
 • Bodem minimaal bedekken (GLMC 6)
 • Gewassen op bouwland roteren (GLMC 7)
 • Niet-productieve bouwland, landschapselementen en snoeien (GLMC 8)
 • Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen (GLMC 9)
 • Bufferstroken langs droge waterlopen (GLMC 10)
   

De conditionaliteiten zijn voorwaarden voor de eco-regeling en de basispremie, de extra betaling voor de eerste 40 hectare van uw bedrijf. Maar ook voor de extra betaling voor jonge landbouwers, ANLb en het behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen.

Ingewikkelde samenhang
De samenhang tussen de GLMC’s, ecoregeling en ANLb is ingewikkeld. De definitieve versie van het NSP is pas begin oktober naar Brussel gestuurd. Momenteel heeft de overheid nog niet de benodigde duidelijkheid kunnen geven aan boeren hoe alle verschillende eisen, voorwaarden en activiteiten samenhangen, omdat bepaalde onderdelen nog verder in detail uitgewerkt moeten worden. Er wordt gewerkt aan een simulatietool die dat inzicht zou moeten geven.

Om vanaf 1 januari 2023 met het beheer in het nieuwe ANLb te kunnen beginnen, hadden we als agrarische collectieven eigenlijk al maanden geleden met onze deelnemers afspraken moeten maken. LNV en de provincies hebben de toezegging gedaan dat we als collectief extra tijd krijgen om dit allemaal uit te voeren. We doen ons uiterste best om zodra er meer duidelijkheid is, een afspraak met u te maken om de wijzigingen in het beheer en (nieuwe) mogelijkheden met u te bespreken.

Er is bijvoorbeeld meer geld beschikbaar gesteld voor de verschillende leefgebieden en er zijn nieuwe leefgebieden bij gekomen, namelijk Klimaat en Water. De beheervergoedingen zijn iets aangepast, voor het ene pakket is de aanpassing groter dan voor het andere. De vergoeding is gebaseerd op opbrengstderving en kosten voor de verplichte inspanningen die bij de pakketten horen. 

Vragen, opmerkingen: neem contact op!
Voor de deelnemers die aangegeven hebben dat ze verder willen met het ANLb zijn de huidige pakketten overgezet naar het beheerjaar 2023. Bij een aantal pakketten zijn de voorwaarden enigszins gewijzigd, maar dat is niet overal het geval. Na de afstemming met de deelnemers,  ontvangt u een nieuw overzicht van het beheer dat met u is overeengekomen, dit overzicht heet vanaf 2023 de "Beheerbijlage".
Wij begrijpen dat het lastig is om keuzes te maken als er nog onduidelijkheden zijn. Zodra wij voldoende informatie hebben zullen wij contact met u opnemen om de mogelijkheden en wijzigingen door te nemen. 
Zijn er nu al vragen? Stuur ons een mailtje!