ELAN Zuidoost Friesland

Herstel en Versterken Landschap Droge Dooradering

Het project ‘Herstel en Versterken Landschap Droge Dooradering Fryslân’ was een project van Landschapsbeheer Friesland en de agrarische collectieven ELAN, It Lege midden, Noardlike Fryske Wâlden en Waddenvogels. Het projectteam werkte samen met 275 deelnemers, boeren en particulieren aan de versterking van het landschap. Het project is gefinancierd uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) met 50% uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% door Provinsje Fryslân. De totale investering bedroeg 2,6 miljoen euro.

In ELAN gebied zijn in totaal 59 kilometer aan houtwallen en elzensingels, 28 poelen, 12 hectare aan bosjes en 183 solitaire bomen en bomenrijen hersteld en versterkt.

Het coulisselandschap wordt door de provincie Friesland aangeduid als ‘leefgebied Droge Dooradering’. Dit landschap trekt veel insecten, vogels en andere dieren aan waardoor de biodiversiteit in deze gebieden groot is.