Waterconservering

Projectdeelnemers gezocht: 'Water-vasthouden hogere zandgronden'

Het gaat daarbij om investeringsmaatregelen als:

-Vervanging gewone drainage door peil-gestuurde of ondiepe,  intensievere drainage
-(Gedeeltelijk) dempen perceelsloten
-Verhoging organische stofgehalte via compostering
-Opheffen storende lagen/bodemverdichting
-Precisie watervoorziening/beregening

Stuk voor stuk maatregelen die een plus voor de agrarische bedrijfsvoering kunnen betekenen, mede in het licht van de klimaatverandering. Maatregelen die tevens een positieve uitwerking hebben op de waterhuishouding in de omgeving hebben een plus.

Heeft u interesse in deelname aan dit project, dan kunt u zich aanmelden bij Jetty Haaijer van ELAN.

Watergebiedsplan De Harken

Voor het deelgebied de Harken hebben de grondeigenaren en – gebruikers en het wetterskip in nauwe samenwerking een inrichtingsplan gemaakt. De grondeigenaren hebben oplossingen voor knelpunten aangedragen die door het wetterskip op haalbaarheid en effectiviteit zijn doorgerekend. Niet alle knelpunten worden in het inrichtingsplan opgelost, in een aantal gevallen wegen de kosten niet op tegen de baten.

De planvorming is begeleid door de werkgroep de Harken onder voorzitterschap van de ABO. De werkgroep is samengesteld uit grondeigenaren uit het gebied en wordt ondersteund door het wetterskip, ELAN en een kavelruilcoördinator

Bij het inrichtingsplan hoort een plankaart waarop de maatregelen zijn aangegeven. De definitieve plankaart kunt u hier bekijken.

Uitvoering

Bij de uitvoering van het inrichtingsplan wil de werkgroep de betrokkenheid van het gebied zo groot mogelijk houden. Daarom zijn afspraken gemaakt tussen Wetterskip Fryslân en het gebiedscollectief ELAN. Het gebiedscollectief ELAN treedt daarbij op als de vertegenwoordiger van de grondeigenaren in de Harken.In hoofdlijnen doet ELAN het relatiebeheer, de communicatie en de verslaglegging. Wetterskip Fryslân doet de aanbesteding van alle werkzaamheden, de contracten met grondeigenaren en directievoering en toezicht.

Beheer en onderhoud

In de bijeenkomst van 17 februari is ook gesproken over huidig en toekomstig beheer en onderhoud. In de presentatie van die bijeenkomst is dit terug te lezen. Afgesproken is dat de kaarten van het huidig onderhoud op deze site te bekijken zijn. Klik hier voor de kaarten; zomeronderhoud en najaarsonderhoud.

Er is een Hekkel-Whatsappgroep gestart. De grondeigenaren die grenzen aan de watergang De Harken maken daar allemaal deel van uit. Zo kan iedereen tegelijkertijd informatie ontvangen over het geplande hekkeltijdstip. De boeren kunnen reageren en onderling de reacties van elkaar lezen. Eerst is de app uitgetest met de boeren in de Harken west. Inmiddels hebben ook de boeren in de Harken oost een (eigen) hekkelapp.

Maalkolom Ter Idzard

ANV de Tjongervallei heeft in samenwerking met Elan een project voor groen en blauwe diensten opgezet. Door het vergroten van de maalkolom is er meer waterberging mogelijk, waardoor het gemaal minder vaak hoeft aan te slaan om het water weg te pompen. Door de langere rustpauzes kan het zand in het water bezinken waardoor er hopelijk schoner water de Tjonger in wordt gepompt. Met het aanleggen zijn de oevers zo aangelegd dat er een moeras vegetatie kan ontstaan. Het uitgraven van de maalkolom is reeds begonnen.

De afgevoerde grond is naar een deelnemende agrarier gegaan, waar land is herverkaveld, sloten zijn gedempt en nieuwe sloten zijn gegraven.