Landschapsherstel project

De Provincie Friesland en het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor PlattelandsOntwikkeling) hebben middelen beschikbaar gesteld om landschapselementen op te knappen of aan te leggen. Deze middelen zijn aangevraagd in het herstelproject landschap droge dooradering door vier agrarische collectieven: ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels, It Lege Midden; en Landschapsbeheer Friesland.

Het doel van het project is het herstellen en het versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland. Dit zijn De Noardlike Fryske Wâlden, Zuidoost Friesland, Terschelling en rondom Sint Nicolaasga.

Dit gebied is grofweg het deel van de provincie waar houtwallen en singels voorkomen of- kwamen. Op deze kaart kunt u zien of uw percelen door de provicnie aangemerkt zijn als leefgebied (de oranje arcering). Rechts bovenaan op de kaart is een zoekfunctie beschikbaar zodat u op uw adres kunt zoeken.

Het project
Per deelgebied is er een aanpak voor het herstellen van de landschapselementen. Voor het ELAN werkgebied gaat dit om de volgende aanpak:

Er zijn vanuit ELAN beheerregisseurs op pad om deelnemers voor dit project te werven. Die focussen voornamelijk op de agrariers in het gebied. Maar ook voor particulieren zijn er mogelijkheden om deel te nemen. In beide gevallen zijn er een aantal vereisten:

• Het hele element ligt binnen het leefgebied droge dooradering;

• Het element/de elementen moet (en) op agrarische grond liggen of daaraan grenzen;

• Als er iets hersteld of aangelegd wordt tekent de eigenaar voor een instandhouding van 10 jaar;

• Er is nog geen beheerovereenkomst afgesloten voor dit specifieke element. Of er is wel een overeenkomst, maar door de maatregel wordt de kwaliteit van het element meetbaar hoger. Met andere woorden: het element voldoet dan aan de eisen van een hoger pakket.

Elementen die in aanmerking komen zijn: elzensingels en houtsingels; houtwallen, kleine bosjes, drinkpoelen en dôbben, sollitaire bomen, bomenrijen en landschappelijke scheerheggen en kniphagen (geen erfbeplantingen)

In alle gevallen moet het element iets toevoegen aan het landschap; een poel in een bosje of op een erf bijvoorbeeld komt niet in aanmerking, evenals vruchtbomen, beukenheggen en elementen die niet aan landbouwgronden grenzen.