Uitrijden ruige mest mag weer!

Vanaf 1 februari  tot 1 september mag er weer ruige mest uitgereden worden op de percelen waar het beheerpakket A01 a t/m d ( grasland met rustperiode) en beheerpakket A05 a en b (kruidenrijkgrasland met rustperiode) is afgesloten. Met uitzondering van de rustperiode.

 Aanvullende voorschriften:

  • Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
  • Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen één week na dat uitrijden melding gedaan bij het Collectief. Door een mail te sturen naar het collectief met de nummers van de beheereenheden waarop de ruige mest is uitgereden of een duidelijk kaart waarop aangegeven is op welke percelen de ruige mest is uitgereden. (mailadres: mhaaijer@live.nl)
  • De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, waarbij per beheerjaar slecht één melding gedaan mag worden gedaan bij de gebiedscoördinator. De melding gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden.

Ga terug