Extra budget Agrarisch Natuurbeheer!

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is extra budget beschikbaar gekomen voor meer Agrarisch Natuurbeheer in Zuidoost Friesland. Er is uitbreiding mogelijk binnen de leefgebieden Natte Dooradering en Droge Dooradering.Heeft u interesse in extra of nieuw beheer? Kijk dan eerst op de kaart van het Natuurbeheerplan 2019 of de percelen / elementen in het juiste leefgebied vallen. 

https://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?ebmap=6bb20fd8d7d94151853c6dfffc1679a4

Droge Dooradering
Binnen dit leefgebied kunt u pakketten afsluiten op:
-Houtwal en -singel
-Elzensingel
-Bosje
-Hakhoutbosje
-Poel en klein historisch water

Natte Dooradering
Pakketten die binnen dit leefgebied kunnen worden afgesloten zijn:
-Poel en klein historisch water
-Botanische rand van 5 meter langs een watervoerende sloot. Deze rand is altijd in combinatie met Ecologisch (gefaseerd) slootschonen.

Kijk voor een beschrijving van de pakketten op: ANLB, Informatie en dan het juiste pakket. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het kantoor van ELAN.

Ga terug